Rady 

Znalci běžně zpracovávají znalecké posudky pro účely soudních a správních řízeních na základě objednávky účastníků řízení. Tyto "soukromé" posudky obsahují doložku stvrzující, že znalec si je vědom následků nepravdivého znaleckého posudku, čímž se stávají rovnocennými s posudky znalců ustanovenými soudem nebo úřadem. Takový znalec poté může být...

Znalecký posudek je nezbytný pro stanovení kupní ceny v návrhu kupní smlouvy, kterou se snaží ředitelství silnic a dálnic ČR získat pozemek potřebný pro výstavbu dálnice. Ocenění pozemku musí vycházet z jeho skutečného stavu a nesmí se přihlédnout k jeho zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že je určený k uskutečnění stavby dopravní...

Bezpečný provoz inženýrských sítí je tradičně zajištěn ochrannými pásmy. Tato pásma slouží též k ochraně lidí a majetku v okolí inženýrské sítě (plynovodu, vodovodu, vedení elektřiny, kanalizace). Ochranné pásmo je prostor okolo trasy inženýrské sítě, v němž jsou stanoveny zvláštní podmínky pro výstavbu a provozování staveb, vedení komunikací a...

Mezi znalci se nyní diskutuje, zda lze pozemky nacházející se v územní rezervě ocenit jako pozemky částečně stavební, podmíněné zastavitelné nebo určené pro stavbu ve smyslu § 14 odst. 1 vyhlášky č. 182/1988 Sb., která se dosud používá pro vyčíslení výše restitučních nároků.

Obdrželi jsme následující dotaz: "V názorech znalců nebyl jednotný pohled, zda posudek u ceny zjištěné zahrnuje i DPH. Prosím o Váš názor případně odkaz na nové rozsudky soudů."

Podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech může být znalcem fyzická osoba, která má odpovídající materiálně technické zázemí a přístrojové vybavení, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti. Řádným výkonem znalecké činnosti se podle komentářové literatury (LEHKÁ, M. In:...