Ocenění pozemku v režimu liniového zákona: pokolikáté už?

06.06.2023

Znalecký posudek je nezbytný pro stanovení kupní ceny v návrhu kupní smlouvy, kterou se snaží ředitelství silnic a dálnic ČR získat pozemek potřebný pro výstavbu dálnice. Ocenění pozemku musí vycházet z jeho skutečného stavu a nesmí se přihlédnout k jeho zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že je určený k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury (§ 3b odst. 2 liniového zákona, 4. věta).

Chyba znalce může znemožnit koupi pozemku a zastavit stavební práce na dálnici.
Chyba znalce může znemožnit koupi pozemku a zastavit stavební práce na dálnici.

Znalci by uvedené pravidlo měli znát, protože se podle něj postupuje již deset let (od účinnosti novely č. 405/2012 Sb. - str. 345) a věnovali jsem se mu i na těchto stránkách. Jak vyplývá z rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 18. 10. 2022, č. j. 60 A 55/2022 – 85, bohužel tomu tak stále vždy není.

Oceňovaný pozemek (zahradu) totiž znalec posoudil jako stavební na základě § 9 odst. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, podle kterého se nezastavěnými stavebními pozemky rozumí pozemky, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění. Jediné územní rozhodnutí, které znalec v posudku zmínil, však bylo území rozhodnutí o umístění dálnice. Znalec jednak uvedl, že vzhledem k pravomocnému územnímu rozhodnutí posoudil předmětný pozemek jako stavební, současně však tvrdil, že na základě liniového zákona k vydanému územnímu rozhodnutí při ocenění pozemku nepřihlédl. Soud proto musel konstatovat, že uvedená tvrzení jsou ve vzájemném rozporu a že znalec postupoval v rozporu s § 3b odst. 2 liniového zákona a druh pozemku určil nesprávně.

Krajský soud také výstižně připomněl smysl uvedeného pravidla: určit cenu tak, jako by ke stavbě dopravní infrastruktury vůbec nemělo dojít. Určení charakteru pozemku má přitom zásadní význam pro stanovení obvyklé ceny, protože je notorietou, že cena stavebního pozemku je diametrálně odlišná od ceny pozemku nestavebního (např. zemědělského).

V důsledku nesprávného postupu znalce byla stanovena kupní cena v rozporu s § 3b odst. 1 liniového zákona. Vyvlastnitel v takovém případě nemůže uspět ve vyvlastňovacím řízení, protože nedodržel zákonné požadavky kladené na vyjednávání s vlastníkem pozemku. Výstavba dálnice se i z těchto důvodů může opozdit. Znalci by si významu své práce měli být proto vědomi.

Jakub Hanák