Ohlašovací povinnost znalce ve znalecké kanceláři: nejasnost trvá

14.02.2021

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo v pátek 12. 2. 2021 na svých specializovaných stránkách pro znalce další zprávu nazvanou "Povinnost znalce ve znalecké kanceláři". Pro její stručnost ji lze ocitovat v plném znění:

"S účinností nové právní úpravy, tedy od 1. 1. 2021, není znalec, který je zaměstnancem, společníkem nebo členem znalecké kanceláře, oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně (§ 6 odst. 2 ZZKÚ). V takovém případě pak vzniká znalci, který vykonává znaleckou činnost v rámci znalecké kanceláře, povinnost tuto skutečnost v zákonné lhůtě, tedy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala, oznámit Ministerstvu spravedlnosti [§ 16 odst. 1 písm. c), odst. 5 a 6 ZZKÚ]."

Z této lakonické zprávy lze zřejmě dovodit, že Ministerstvo očekává, že mu znalci oznámí zahájení činnosti ve znalecké kanceláři do 10 pracovních dnů ode dne, kdy začali ve znalecké kanceláři pracovat na znaleckých posudcích.

U většiny znalců tato lhůta však již uplynula v polovině ledna, protože v roce 2021 bez přerušení navázali na svou činnost ve znaleckých ústavech zapsaných v I. oddílu původního Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost. Takto jsme také informovali na našich stránkách.

Jazykový výklad § 16 znaleckého zákona však nabízí odlišný způsob určení dne, kdy se spustí znalcům lhůta na oznámení výkonu znalecké činnosti ve znalecké kanceláři. 

Podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) je totiž údaj o tom, že znalec vykonává znaleckou činnost v rámci znalecké kanceláře, údajem veřejným. Pro veřejnost je však stále k dispozici pouze starý seznam znalců, který tyto údaje neobsahuje (vodítkem může být snad dobrovolné uvedení zaměstnavatele). Nový seznam podle znaleckého zákona tedy ještě neexistuje a nelze do něj podle mého názoru žádný údaj zapsat. Stejně jako v jiných případech by se proto měla uplatnit ministerstvem zdůrazňovaná zásada impossibilium nulla obligatio est (nemožné nezavazuje). Jinými slovy řečeno, desetidenní lhůta ještě nezačala běžet a zatím není třeba nic hlásit.

Ministerstvem zveřejněná informace však bohužel přinesla více zmatků než vysvětlení. Nadále tudíž setrvám na svém doporučení, aby znalci pracující ve znalecké kanceláři (bývalých znaleckých ústavech I. oddílu) tuto povinnost splnili raději co nejdříve (viz také Průvodce znalce v roce 2021, s. 27). 

Znalec poté nebude muset sledovat, kdy se nový seznam konečně spustí, a bát se, že nesplněním své oznamovací povinnost ve stanovené lhůtě spáchá přestupek s maximální sazbou pokuty 75 000 Kč [§ 39 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 39 odst. 1 písm. d].

Jakub Hanák