Obhájená disertační práce o oceňování věcných břemen při výstavbě silnic

10.07.2015

Ve čtvrtek 2. července obhájil J. Sedláček na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně svou disertační práci na téma "Standardizace znaleckého postupu při zjištění obvyklé ceny věcného břemene při výstavbě pozemních komunikací". Disertační práci vedl prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a oponenty byli prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. a Ing. Jiří Lodr. 

Disertační práce analyzuje současný stav oceňování služebností technické infrastruktury, které zřizuje Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci výstavby dopravní infrastruktury. V práci jsou vysvětleny základní pojmy, identifikovány relevantní právní předpisy a rozebrány metody oceňování těchto služebností uvedené v odborné literatuře. Následně jsou popsány způsoby ocenění použité ve znaleckých posudcích zpracovaných pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato ocenění jsou kriticky zhodnocena s ohledem na právní normy a doporučené metody. Na základě tohoto vyhodnocení je doporučen vhodný standardizovaný postup pro stanovení obvyklé ceny tohoto druhu služebností, který je rovněž aplikován na modelovém případu.

S disertační prací se můžete seznámit na stránkách univerzity.