Změna vyhlášky č. 298/2014 Sb.

15.12.2021
Průměrná úřední cena zemědělské půdy je stále jen o něco více než 7 Kč za metr čtvereční.
Průměrná úřední cena zemědělské půdy je stále jen o něco více než 7 Kč za metr čtvereční.

V pátek 10. prosince 2021 byla ve sbírce zákonů pod číslem 453 publikována novela vyhlášky Ministerstva zemědělství o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (č. 298/2014 Sb.).

Průměrná základní cena zemědělského pozemku je pro každé katastrální území stanovena jako vážený aritmetický průměr základních cen zemědělských pozemků zjištěných podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Ty jsou zjistitelné mj. z katastru nemovitostí.

Znalci tuto vyhlášku použijí k ocenění pozemku výjimečně. Pouze pokud zemědělský pozemek není bonitován, vychází se podle § 6 odst. 2 písm. b) oceňovací vyhlášky (č. 441/2013 Sb.) z průměrné ceny uvedené ve vyhlášce č. 298/2014 Sb. Přesto je dobré jí věnovat pozornost.

Průměrná cena se změní ve 124 katastrálních územích (jedno z nich - Třešně u Záhoří - vzniklo nově oddělením od katastrálního území Chrastiny). Změny jsou vyvolány zejména aktualizací BPEJ v jednotlivých katastrálních územích či aktualizací údajů o množství zemědělských pozemků v nich (nejčastěji obnovou katastrálního operátu). Tato aktualizace se týká jen zlomku rozlohy ČR (podle důvodové zprávy je v Česku 13039 katastrálních území se zemědělskou půdou). To ilustruje náročnost zachování správné vypovídací hodnoty BPEJ v čase.

Při výběru daní z pozemků, k čemuž právě vyhláška č. 298/2014 Sb. slouží, není přesnost klíčová. Ministerstvo zemědělství ostatně vyčíslilo dopady změny na 155 000 Kč, což je z celkového výnosu cca 17,5 miliónu Kč zanedbatelné. Pro vlastníky pozemků jsou významnější dopady při výpočtu odvodů za zábor zemědělské půdy ke stavební činnosti podle přílohy zákona č. 334/1992 Sb. Snížení základní úřední ceny pozemku o 16 % může vést ke snížení odvodu i o více než 300 Kč za metr čtvereční. Pro stavebníka to poté představuje úsporu převyšující 50 000 Kč.

V konkrétních obcích může novelizace vyhlášky poskytnout i užitečnou informaci o změnách v kvalitě půdy v důsledku hospodaření na ní či klimatických změn. Některá upřesnění jsou však spíše nápravou minulých chyb: např. v k. ú. Bynina bylo zjištěno, že předpokládaná půdní jednotka se na více než 48 hektarech vůbec nevyskytuje.

Připomínky k návrhu se týkaly převážně jejího odůvodnění, nikoliv vlastního textu. Podle důvodové zprávy bude v roce 2022 také průměrná základní cena zemědělského pozemku stejná jako je v roce 2021: 7,13 Kč/m2.

Jakub Hanák