Technická novela zákona o znalcích má obnovit znaleckou činnost. Může uspět?

29.11.2023
Počet znalců ubývá. Navržené změny jsou však jen náplastí na ránu, ne její lečbou.
Počet znalců ubývá. Navržené změny jsou však jen náplastí na ránu, ne její lečbou.

Před čtrnácti dny (15. listopadu) zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti návrh zákona, kterým má od 1. ledna 2025 dojít ke změně znaleckého zákona. Důvodem předložení této novely je podle ministerstva "odstranění hlavních aplikačních problémů koncepčně nové znalecké právní úpravy účinné" a "změny vedoucí k obnovení fungování činnosti znalců." Jaké změny se tedy chystají?

Hlavním problémem současného znaleckého zákona je hrozba, že na konci roku 2025 zanikne oprávnění drtivé většiny znalců (uplynutím pětiletého přechodného období). Aby tito znalci mohli pokračovat ve znalecké činnosti, museli by absolvovat zkoušku ověřující znalosti nové právní úpravy. Tyto zkoušky probíhají od roku 2021 a dosud ji složilo jen 228 lidí (z toho je však část nových žadatelů). Dosud tedy bylo přezkoušeno pouze mizivé procento z více než asi 5 800 znalců.

Zrušením dnešního ustanovení § 46 odst. 2 znaleckého zákona tedy ministerstvo dosáhne toho, že znalecké oprávnění získané v letech 1967 až 2020 nezanikne (zároveň ale tito znalci nebudou automaticky zapsáni do seznamu znalců podle zákona z roku 2019: žádný vliv na jejich činnost to však mít nebude) a nedojde k automatickému kolapsu systému (znalci, kterým by oprávnění zaniklo, by mohli pro soudy a správní úřady zpracovat posudky jen jako znalci ad hoc, což by bylo velmi nesystematické).

Obdobně má dojít k prodloužení oprávnění znaleckých kanceláří: o 3 roky (posunu z 31. prosince 2025 do 31. prosince 2028).

Samotné prodloužení "profesního života" současných znalců ale sotva bude stačit k tomu, aby se počet znalců dále nesnižoval. Z důvodové zprávy totiž vyplývá, že za dobu účinnosti zákona č. 254/2019 Sb. klesl počet znalců o více než 1 400 (tedy o pětinu).

Tento trend lze zvrátit jen získáním nových zájemců. Jejich počet je ovšem tristní. Z dat o složení vstupní zkoušky vyplývá, že od 1. ledna 2021 úspěšně složilo zvláštní část vstupní zkoušky pouze 32 osob (19 jich neuspělo). První termín však byl vypsán až v říjnu 2022, v ekonomických oborech dokonce až v září 2023. Toto zpoždění se ministerstvo ani nepokusilo vysvětlit. Navíc uchazeči jsou pouze v několika málo odvětvích, jak znázorňuje graf. Za pozornost stojí i neúspěšnost žadatelů v ekonomických oborech.

Počet vyzkoušených žadatelů o zápis do seznamu znalců v jednotlivých oborech: data k 29. 11. 2023.
Počet vyzkoušených žadatelů o zápis do seznamu znalců v jednotlivých oborech: data k 29. 11. 2023.

Ministerstvo sice chce umožnit neúspěšným žadatelům opakovat zvláštní část zkoušky již po 3 letech (nikoliv po 5), ale touto změnou nové uchazeče nepřiláká. Snížení nároků na znalce však také není řešením. Alespoň výsledky obecné části vstupní zkoušky se letos poměrně významně zlepšily (viz graf). Je-li to zapříčiněno lepší přípravou uchazečů, snadnějším testem, nebo kombinací obojího bohužel nevíme.

Úspěšnost u zkoušky ověřující znalost právních předpisů upravujících znaleckou činnost: data k 29. 11. 2023.
Úspěšnost u zkoušky ověřující znalost právních předpisů upravujících znaleckou činnost: data k 29. 11. 2023.

Snahu zachovat, co nejvyšší počet znalců, lze vidět i v dalších návrzích. Např. v možnosti nezrušit znalecké oprávnění u znalců, kteří nemohou ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů dlouhodobě vykonávat znaleckou činnost anebo závažným způsobem, resp. opakovaně, porušil povinnost stanovenou zákonem (návrh na změnu § 14).

Znalce má zřejmě motivovat k pokračování v jejich činnosti i zrušení povinného pojištění, které zůstane pouze u znaleckých kanceláří a nově bude povinné i pro znalecké ústavy (návrh změny § 22). Dá se jim také více času na zápis údajů do evidence znaleckých posudků, která navíc nebude kontrolována ministerstvem každý rok (návrhy na změnu § 29).

Jednoznačně pozitivním návrhem je umožnění výkonu znalecké činnosti samostatně v některých odvětvích a v rámci znalecké kanceláře v jiných (návrh na změnu § 6): např. znalec může nemovité věci oceňovat ve vlastní režii, posuzovat stavební otázky ve znalecké kanceláři.

Ministerstvu není co závidět. Počet znalců klesá více než 10 let. Uchazeči nejsou skoro žádní. Technická novela je podle mého názoru nanejvýš náplastí na silně krvácející ránu. Malý zájem o znaleckou činnost neřeší.

Zdá se, že ani razantní zvýšení odměn za znaleckou činnost prováděnou pro orgány veřejné moci v loňském roce zatím nestačilo. Co by mohlo odborníky přesvědčit, aby se stali znalci ve svých oborech? Napište nám své názory.

Jakub Hanák