Novela oceňovací vyhlášky se blíží

02.08.2014

K dispozici je již několik týdnů návrh novely oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. (dostupné zde včetně důvodové zprávy a dalších materiálů). Je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost i v době prázdnin, protože se očekává, že novela vyhlášky vstoupí v účinnost již 1. 10. 2014. To je netradiční. Naposledy zasáhlo MF do znění vyhlášky dříve než po roce (tj. k 1. lednu) před více než sedmi lety (v dubnu 2007) a to v mnohem menším rozsahu.

Z navrhovaných změn lze považovat za nejvýznamnější změny v oceňování těchto druhů pozemků:

- užívaných jako pozemní komunikace,

- se skládkou,

- manipulačních ploch a přírodních sportovišť,

- na nichž se nachází hráze a jiná vodní díla,

- užívaných pro těžbu nerostů.

Nově budou zavedena také kritéria pro zatřídění pozemku pro určení indexu polohy (§ 48a), která dosud byla plně v kompetenci osoby provádějící ocenění.

Rozsáhlé změny v přílohách vyhlášky, které obsahují základní ceny pozemků a další údaje potřebné pro určení ceny pozemků a staveb, jsou prováděny každoročně a mají za cíl dle MF "přibližování ceny zjištěné nemovité věci k cenám sjednaným."

Poněkud překvapí, že v rozdělovníku není oficiálně jako připomínkové místo uvedena žádná organizace ani vysoká škola či jiná výzkumná instituce, která se oceňováním nemovitých věcí zabývá. Přitom dle čl. 5 odst. 11 ve spojení s čl. 16 Legislativních pravidel vlády, může být (považuje-li to orgán, který návrh vyhlášky vypracoval, za účelné), zaslán návrh k připomínkám i dalším připomínkovým místům, například profesním sdružením, zájmovým skupinám podnikatelů nebo spotřebitelů, vědeckým a odborným institucím.

Legislativní proces budeme i dále sledovat. Pro odbornou veřejnost jsou již rovněž připravená (placená) školení, která povedou mj. i experti z MF.

Jakub Hanák