Jak je to s náhradami za vodní díla? Dočtete se na webu epravo.cz.

25.03.2019

Na webu epravo.cz jsme publikovali článek o určování náhrady za strpění vodního díla dle § 59a vodního zákona. 

Jde o problematiku, na kterou nejsou jednoznačné názory. Chtěli jsme dát k dispozici své zkušenosti z více než stovky různých případů, se kterými jsme se ve své praxi ve znaleckém ústavu qdq services setkali, protože věcná odborná diskuze je v takových případech velmi důležitá.

Závěry

Dovolujeme si uvést závěry, k nimž jsme dospěli: Určování náhrady podle § 59a vodního zákona není snadné. Cizelovány budou muset být jak okolnosti, k nimž je třeba přihlížet, tak znalecké postupy při určování hodnoty práv k pozemku zatíženého stavbou vodního díla. V následujících měsících a letech bychom se měli dočkat rozhodnutí soudů, která vnesou do věci více světla: tj. budeme znát přiléhavý způsob kvantifikace náhrady, přičemž v rámci něhož bude zřejmě coby východisko uplatněno též znalecké posouzení hodnoty pozemků či zjištění obvyklého nájemného. Vlastníkům pozemků i vodních děl doporučujeme, aby se na výši náhrady dohodli, neboť náklady na vyčíslení této náhrady a soudní spor mohou být řádově vyšší. Zároveň se nebojíme, že by na znalce a právníky práce nezůstala.