Elektronický komentář zákona o oceňování: stručná recenze

18.03.2022
Komentář je k dispozici pouze pro uživatele ASPI
Komentář je k dispozici pouze pro uživatele ASPI

V právním informačním systému ASPI je necelý měsíc k dispozici komentář zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (výklad je proveden k 23. 11. 2021). Po více než dvaceti letech od poznámkového vydání stejného zákona vydaného v konkurenčním nakladatelství C. H. Beck (v autorství zkušených praktiků z Ministerstva financí F. Rejfka a F. Smrčka) jde o první pokus okomentovat tento právní předpis.

Je obtížné odhadovat komu je komentář určen. Jelikož jeho tištěná podoba není k dispozici, lze se domnívat, že je určen právníkům a úředníkům, kteří systém ASPI využívají. Nikoliv tedy znalcům a odhadcům. A pomohl by jim komentář vlastně v jejich práci?

Zákon o oceňování je rámcovým předpisem. S výjimkou definic (§ 2) a rozdělení pozemků do kategorií (§ 9) jsou jeho ustanovení nepoužitelná bez oceňovací vyhlášky (dnes č. 441/2013 Sb.). Proto je dobře, že výklad k jednotlivým ustanovením zahrnuje i její obsah. Mnohdy však jde pouze o přepis souvisejících ustanovení (např. u ustanovení k oceňování věcných břemen či zemědělských pozemků se tak nedostáváme ani ke známé hranici "kde začíná problém, komentář končí"). Je to škoda, protože výkladových problémů je celá řada: na mnoho z nich jsme se pokusili nabídnout odpověď v naší publikaci Změny v oceňování nemovitých věcí v letech 2021 a 2022.

V roce 1998 nastavili docela vysokou laťku.
V roce 1998 nastavili docela vysokou laťku.

Autorský kolektiv je i s přihlédnutím k rozsahu zákona veliký (sedmičlenný): jsou mezi nimi renomovaní odborníci z akademické sféry (např. Petr Ort) i ministerstva financí, do jehož gesce zákon spadá (Petr Polák). Autory jednotlivých částí komentáře se mi ovšem nepodařilo dohledat.

Kvalita výkladu je značně rozdílná. Ačkoliv se neztotožním se všemi myšlenkami v komentáři k § 2, tak jde o velmi významný a argumentačně zajímavý text. Obdobně velmi pečlivě je zpracován např. komentář § 8, který poněkud překvapivě zahrnuje i výklad k ocenění bytů na tržních principech. Naopak některá ustanovení jsou komentována velmi popisným způsobem a s nešťastným využitím veřejně dostupných důvodových zpráv (např. její citací v budoucím čase): ukázkovým příkladem je komentář § 16b a § 16c upravujících oceňování věcných břemen a závad na nemovité věci. Jak věcné břemeno ocenit se čtenář nedozví, navíc pečlivost redakce dostane na frak ve chvíli, kdy výklad uvádí mezi předpisy, které máme použít pro jeho správné ocenění i dávno zrušený katastrální zákon (č. 344/1992 Sb.) a zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (č. 265/1992 Sb.). Oba byly nahrazeny k 1. lednu 2014 katastrálním zákonem (č. 256/2013 Sb.).

A můj názor?
A můj názor?

V tištěné podobě by si podle mého názoru komentář čtenáře z řad znalců našel. V ASPI si ho však velmi pravděpodobně vůbec nevšimnou, přičemž zejména komentář § 2 zahrnující definici obvyklé ceny by si přečíst měli. Nicméně předložený výklad ustanovení, podle nichž se určuje zjištěná cena různých nemovitých věcí, jim chybět nebude.

Jakub Hanák