Do boje proti suchu návrhem projektu o efektivní přípravě vodních děl

19.10.2020

Poziční zpráva o pokroku při plnění Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky za rok 2019 konstatuje v manažerském shrnutí smutné zjištění: "nedochází k dostatečnému posunu v naplňování strategických cílů Koncepce. Naplňovat se daří především měkká doplňující opatření, postup realizace technických opatření je minimální. Hlavní příčinou jsou chybějící, nebo omezující legislativní předpisy, které se prozatím nedaří novelizovat a které dostatečně neumožňují naplňování Koncepce a znamenají tak vážné ohrožení pro dosažení její vize a cílů. 

Především nedostatečné vnímání vodohospodářských staveb jako staveb ve veřejném zájmu a zdlouhavost jejich přípravy ohrožuje smysluplné plánování staveb a změn využití území. Tím nejen, že nedochází k vlastní realizaci opatření, ale v některých případech je v podstatě nemožné i věrohodné plánování finančních prostředků pro jejich realizaci."

Proto se naši experti podíleli na svých domovských pracovištích (Právnické fakultě Masarykovy univerzity a znaleckém ústavu qdq services) na přípravě návrhu projektu "Vodohospodářské stavby pro zadržování vody v krajině: podpora efektivní přípravy a participativních procesů". Ten se pod vedením Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT jako hlavního řešitele uchází o podporu Technologické agentury ČR.

Pokud by návrh uspěl, tak bychom se mohli od příštího roku podílet na hledání řešení, které podpoří využití potenciálu projektů připravovaných správou povodí českých řek zaměřených na zadržování vody v krajině. Tohoto cíle by mělo být dosaženo skrze participativní výzkum potřeb, bariér a očekávání na straně klíčových aktérů a vytvořením metodiky pro jejich efektivní zapojení do přípravné fáze (včetně vypořádání práv k potřebným věcem, který je největší překážkou realizace těchto projektů - to bude naše doména).